A Franchising Etikai Kódexe

Péntek
13.01.2012
Az Európai Közösség által elfogadott Kódexet a Magyar Franchise Szövetség iránymutató dokumentumként tartja számon, használja és két további irányelvvel egészítette ki.
 

Ez az Etikai Kódex a franchise rendszergazda és egyéni franchise vállalkozói közötti kapcsolatokra, illetve azonos módon a mester-franchise vállalkozó és annak egyéni franchise vállalkozói közötti kapcsolatokra alkalmazandó. Az Etikai Kódex nem alkalmazható a franchise rendszergazda és mester-franchise vállalkozói közötti kapcsolatokra.

A franchise szerződéseknek elsősorban – önálló jogi szabályozás híján a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, illetve "a franchise megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről" szóló 246/1997. (XII.20.) sz. Korm. rendelet mellett – az Etikai Kódexnek kell megfelelniük. A Kódex részletes eligazítást ad mind a franchise átadót, mind a franchise átvevőt illető kritériumokról, a franchise szerződések kötelező tartalmáról, továbbá a franchise mibenlétéről.

A Franchising Etikai Kódexe


Érvényes: 1991. január 1-től

A Magyar Franchise Szövetség által iránymutató alapdokumentumként elfogadott Etikai Kódex

1. A FRANCHISING MEGHATÁROZÁSA

A franchising termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy technológia piacra juttatásának (marketingjének) olyan rendszere, amely jogilag és pénzügyileg különálló és független vállalkozások, a Franchise Rendszergazda (Franchisor) és Egyéni Franchise Vállalkozói (Egyéni Franchisee) közötti szoros és folyamatos együttműködésén alapul, ahol a Franchise Rendszergazda megadja Egyéni Franchise Vállalkozóinak a jogot és kötelezi, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozó a Franchise Rendszergazda koncepciójának megfelelő üzleti tevékenységet folytasson. A jog, egy közvetlen vagy közvetett pénzügyi ellenszolgáltatás fejében felhatalmazza és kényszeríti az Egyéni Franchise Vállalkozót arra, hogy használja a Franchise Rendszergazda kereskedelmi nevét és/vagy védjegyét és/vagy szolgáltatási márkajelét, know-how-ját (1), üzleti és technikai módszereit, eljárásait, és más iparjogvédelmi és/vagy szerzői tulajdonjogát, amelyet folyamatos kereskedelmi és technikai szolgáltatással támogat a felek között ezzel a céllal létrejött megállapodás keretében annak érvényességi időtartama alatt.

2. ALAPFOGALMAK

2.1. Franchise Rendszergazda a franchise hálózat kezdeményezője. A hálózat magából a Franchise Rendszergazdából és Egyéni Franchise Vállalkozóiból áll, mely utóbbiaknak a Franchise Rendszergazda a hosszú távú felügyelő gondnoka.

2.2 A Franchise Rendszergazda kötelezettségei

A Franchise Rendszergazda
- rendelkezik egy mértékadó időn keresztül legalább egy, a hálózat indítását megelőzően létrehozott mintaegységben sikeresen működtetett üzleti koncepcióval,
-a hálózat üzleti nevének, védjegyének, vagy más megkülönböztethető azonosítójának tulajdonosa, vagy rendelkezik annak használati jogával,
-az Egyéni Franchise Vállalkozó számára bevezető képzést és a megállapodás teljes élettartama alatt folyamatos kereskedelmi és/vagy technikai támogatást nyújt.

2.3 Az Egyéni Franchise Vállalkozó kötelezettségei

Az Egyéni Franchise Vállalkozó
- minden erőfeszítését a franchise üzlet növekedésének, a franchise hálózattal való azonosulás és jó hírneve fenntartásának szenteli,
- ellátja a Franchise Rendszergazdát ellenőrizhető működési adatokkal annak érdekében, hogy teljesítménye és pénzügyi állapota meghatározható legyen a hatékony menedzsment irányadás érdekében, megengedi a Franchise Rendszergazdának és/vagy megbízottjának, hogy hozzáférhessen az Egyéni Franchise Vállalkozók létesítményeihez és adataihoz a Franchise Rendszergazda által kért és indokolt időben,
- sem a szerződés ideje alatt, sem annak lejárta után nem bocsátja harmadik fél számára rendelkezésre azt a know-how-t, amit a Franchise Rendszergazda bocsátott rendelkezésére.

2.4 Mindkét fél folyamatos kötelezettségei

A felek
- korrekt üzleti gyakorlatra törekszenek egymással. A Franchise Rendszergazda írásbeli jegyzéket ad át Egyéni Franchise Vállalkozóinak bármely szerződésszegés esetén és ahol az indokolt, megfelelő időt biztosít a hiányosság megszüntetésére,
- rendezik a panaszos ügyeket, sérelmeket és vitákat, amely során jóindulatot és jóakaratot tanusítanak a tisztességes és méltányos közvetlen kommunikációk és tárgyalások során.

3. PARTNERKERESÉS, HIRDETÉS ÉS KÖZZÉTÉTEL

3.1 Az Egyéni Franchise Vállalkozók keresése érdekében végzett hirdetésnek homályos vagy félrevezető kijelentésektől mentesnek kell lennie.

3.2 Bármely partnerkereső hirdetés és nyílvánosságra kerülő anyag, amely közvetlen vagy közvetett hivatkozásokat tartalmaz jövőbeni lehetséges eredményekre, számokra vagy az Egyéni Franchise Vállalkozó várható bevételeire, objektív és ellenőrízhető kell legyen.

3.3 Annak érdekében, hogy a jövendőbeli Egyéni Franchise Vállalkozó számára lehetővé váljék bármilyen kötelező dokumentum hatályának teljeskörű ismeretre alapozott vállalása, meg kell hogy kapja ezen Etikai Kódex egy példányát, a teljes és pontosan leírt információt, valamint mindazt az anyagot, amely érinti a franchise kapcsolatot, továbbá mindezt megfelelő idővel azelőtt kell megkapja, hogy ezeket a kötelező érvényű dokumentumokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4 Ha a Franchise Rendszergazda a pályázó Egyéni Franchise Vállalkozóval előszerződést kíván kötni, az alábbi elveket kell figyelembe venni:
- bármilyen előszerződés aláírását megelőzően a pályázó Egyéni Franchise Vállalkozó rendelkezésére kell bocsátani az írásban rögzített információt az előszerződés céljáról, továbbá bármilyen olyan összefüggés anyagát, amelynek alapján a Franchise Rendszergazda kifizetést követelhet aktuális, az előszerződés időszaka során és kapcsán felmerült kiadásainak fedezeteként, s amelyet, ha a franchise megállapodás lérejön, a Franchise Rendszergazdának a rögzített összefüggések szerint vagy vissza kell térítenie, vagy a lehetséges induló díjnál azt mint előleget figyelembe kell vennie,
- az előszerződésnek meg kell határoznia e szerződés feltételeit, és tartalmaznia kell az annak lejáratával együttjáró kikötéseket,
- a Franchise Rendszergazda kiköthet versenymentességi és/vagy titkossági feltételt annak érdekében, hogy megvédje know-how-ját és identitását.

4. AZ EGYÉNI FRANCHISE VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSA

A Franchise Rendszergazda csak olyan Egyéni Franchise Vállalkozókat kell hogy kiválasszon és elfogadjon, akik megfelelő vizsgálódás alapján alapvető képességeket, képzettséget, személyes tulajdonságokat mutatnak és a franchise üzlet viteléhez szükséges pénzügyi forrásokkal rendelkeznek.

5. A FRANCHISE SZERZŐDÉS

5.1 A franchise szerződés egyezőséget kell mutasson a nemzeti jogrenddel, az Európai Közösség jogrendjével és ezzel az Etikai Kódex-szel.

5.2 A szerződésnek tükröznie kell a franchise hálózat tagjainak érdekeit annak érdekében, hogy az biztosítsa a Franchise Rendszergazda ipari jogi és szerzői jogi védelmét, valamint fenntartsa a közös identitást és a franchise hálózat jóhírét. Minden, a franchise kapcsolattal összefüggő megállapodásnak és minden szerződéses megoldásnak, írásban kell megjelennie azon ország megfelelő fordítóval lefordíttatott hivatalos nyelvén, amelyben a Egyéni Franchise Vállalkozó alapítása történik, továbbá az aláírt szerződéseket azonnal át kell adni az Egyéni Franchise Vállalkozónak.

5.3 A franchise szerződés homályosságok nélkül rögzíti a szerződő felek megfelelő kötelezettségeit és felelősségét, továbbá az összes e kapcsolatból származó anyagi feltételt.

5.4 A szerződésben rögzíteni szükséges minimális feltételek az alábbiak:
- a Franchise Rendszergazdának biztosított jogok,
- az Egyéni Franchise Vállalkozónak biztosított jogok,
- az áruk és/vagy szolgáltatások, amelyeket az Egyéni Franchise Vállalkozó számára adnak,
- a Franchise Rendszergazda kötelezettségei,
- az Egyéni Franchise Vállalkozó kötelezettségei,
- a szerződés időtartama, amelynek elegendően hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az Egyéni Franchise Vállalkozónak a kezdeti franchise beruházások megtérülését,
- a szerződés bármilyen megújítására irányuló elveket,
- azokat a feltételeket, amelyek alapján az Egyéni Franchise Vállalkozó eladhatja vagy átruházhatja a franchise-olt üzletet, illetve a Franchise Rendszergazdának azokat a lehetséges előjogait, amelyek ezzel összefüggenek,
- az előnyöket, amelyek az Egyéni Franchise Vállalkozó-nál jelentkeznek abból, hogy használja a Franchise Rendszergazda megkülönböztető jelzéseit, üzleti nevét, védjegyét, szolgáltatási jelzéseit, üzlethelyiségeinek arculatát, az emblémát, vagy más megkülönböztethető azonosítókat,
- a Franchise Rendszergazda jogait ahhoz, hogy a franchise rendszerhez új vagy változott módszereket adaptáljon,
- feltételeket a szerződés felmondására,
- feltételeket a szerződés felmondását követő eljárásokra bármely ingó vagy ingatlan tulajdont ideértve, ami a Franchise Rendszergazdához vagy más tulajdonoshoz tartozik.

6. AZ ETIKAI KÓDEX ÉS MESTER-FRANCHISE RENDSZER

Ez az Etikai Kódex a Franchise Rendszergazda és Egyéni Franchise Vállalkozói közötti kapcsolatokra, illetve azonos módon a mester-Franchise Vállalkozó és annak Egyéni Franchise Vállalkozói közötti kapcsolatokra alkalmazandó. Az Etikai Kódex nem alkalmazható a Franchise Rendszergazda és mester-Franchise Vállalkozói közötti kapcsolatokra.


Know-how (1)
A "know-how" nem szabadalmaztatott tapasztalati információk olyan csomagját jelenti, amely a gyakorlat és a Franchise Rendszergazda ellenőrző vizsgálatának eredményeként jön létre és amely titkos (2), értékkel bíró (3) és azonosított (4).

Titkos (2) 
A "titkos" annyit jelent, hogy a know-how, mint a komponensek pontos elrendezésének és összeillesztésének együttese, nem általánosan ismert, vagy könnyen hozzáférhető; nem korlátozott egy szűk értelemben arra, hogy a know-how minden egyes komponensének teljesen ismeretlennek és hozzáférhetetlennek kell lennie a Franchise Rendszergazda üzleti vállalkozásán kívül.

Értékkel bíró (3)
Az "értékkel bíró" azt jelenti, hogy a know-how olyan információt tartalmaz, amely fontos a termék vagy a szolgáltatás nyújtásának végfelhasználó részére történő értékesítéséhez, és különösen olyat, amely a termék feldolgozására vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, a fogyasztóval való foglalkozás módszerére, az ügyvitelre és a pénzügyi menedzsmentre vonatkozik; a know-how-nak hasznosnak kell lennie a Franchise Vállalkozó részére azáltal, hogy a szerződés aláírásának idején alkalmas a Franchise Vállalkozó versenyhelyzetének kihasználására, különösen azáltal, hogy javítja a Franchise Vállalkozók teljesítményét, illetve segíti őket abban, hogy új piacon jelenjenek meg.

Azonosított (4)
Az "azonosított" azt jelenti, hogy a know-how-nak egy megfelelően tömör módon írásban rögzítettnek kell lennie, lehetővé téve annak ellenőrzését, hogy az kielégíti-e a titkosság és értékes tartalom kritériumát; a know-how leírása a franchise szerződésben, vagy egy különálló dokumentumban ismertethető, vagy bármilyen más, megfelelő formában rögzíthető.

Forrás: Magyar Franchise Szövetség


népszerű a fórumban

Az értékváltás szükségessége

Idén is megrendezésre kerül a felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója! A "Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014" konferencia fókuszában a...

1 hozzászólás
utolsó 26.10.2014
Új támogatás innovatív kkv-knak

Az Európai Bizottság szerdán megjelentette a Horizont 2020 keretprogram első pályázati felhívásait!! A pályázati kiírások megtekinthetőek ide kattintva. A Nemzeti...

1 hozzászólás
utolsó 12.07.2014
Fiatal vállalkozók támogatása

Újabb régiókban érhetőek el a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban című pályázat kitöltőprogramjai! 2014. július 1-én a...

1 hozzászólás
utolsó 01.07.2014
Még gyerekcipőben

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2014. január 15-én megrendezésre kerül a HUMÁN-ERŐ-TÉR 2!! Jelentkezési határidő nagyvállalatok és kkv-k számára:...

1 hozzászólás
utolsó 14.12.2013
A hónap végéig nevezhet honlapjával

Kihirdették "Az Év Honlapja" pályázat nyerteseit!! A pályázatra idén 333 nevezés érkezett - a tavalyihoz hasonlóan az idei évben is a legtöbb pályázat a...

1 hozzászólás
utolsó 08.12.2013
Hogyan szakíthat a franchise átadóval?

Kedves Mihály!   Általában a franchise vagy belépési díjat az átadott know-how (kézikönyv, képzés, stb.) és védjegyhasználati jog (plusz beletartozhatnak a...

2 hozzászólás
utolsó 24.11.2013
Hogyan szakíthat a franchise átadóval?

Tisztelt Cim! A Fornetti-vel van frenchise szerződésünk amelyet most fel kell mondanunk, mert megszüntetjük az üzletet.A szerződés megkötésekor fizettünk 300000...

2 hozzászólás
utolsó 23.11.2013
Eladó a MosóMedve Wash&Dry

4 MosóMedve Wash&Dry mosoda található Budapesten:   III. ker., Pethe Ferenc tér 1. III. ker., Ágoston utca 3. XIII. ker., Kárpát utca 22. XI. ker., Lágymányosi utca...

4 hozzászólás
utolsó 10.11.2013